Įmonė veikianti svetainėje tusara.com (toliau – Svetainė) ir Svetainės administratorius yra UAB „Tusara“, įmonės kodas:110774792, buveinės adresas:Architektų g. 109, LT-04210 Vilnius, el. paštas info@tusara.com (toliau – Veikėjas)

Veikėjas asmens duomenis renka, tvarko ir saugo vadovaudamasi šiomis Privatumo politika reglamentuojančiomis nuostatomis, Svetainės taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Veikėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

Veikėjas tvarko lankytojo pateiktus asmens duomenis elektroninės veiklos vykdymui.

Lankytojui užėjus į svetainę laikoma, kad jis:

  • sutiko naudotis mūsų slapukais,
  • sutiko su Svetainės taisyklėmis ir Privatumo politika;
  • neprieštarauja, kad Veikėjas lankytojo asmeninius duomenis tvarkytų šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Veikėjas gali statistiniais tikslais naudoti su lankytojo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie apsilankymo istorija. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

Veikėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

Tvarkydamas ir saugodamas lankytojo asmens duomenis Veikėjas deda visas pastangas, kad užtikrintų asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Lankytojas taip pat privalo rūpintis savo duomenų saugumu ir (ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims.

Lankytojas turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;

Lankytojas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu ir (ar) elektroniniu paštu, kurį nurodė pateikiant užsakymą Svetainėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę.

Lankytojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat atsisakyti pateikti savo asmens duomenis.

Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Lankytojas turi teisę išreikšti raštu ir (ar) elektroniniu paštu.

Veikėjas įsipareigoja užtikrinti pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ir (ar) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Su tvarkomais asmens duomenimis susiję paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, turi būti pateikiami raštu (el. paštu) Veikėjui.

Slapukai

Svetainė naudoja slapukus kalbai nustatyti (pavadinimai: ‘pll_language’), apsilankymo sesijos aptikti (pavadinimai: ‘PHPSESSID’) o taipogi gali būti panaudoti slapukai svetainės saugumo palaikymui iš „Wordfence“ įskiepio (pavadinimai: ‘wfwaf…’ ). Jei sutiksite su mūsų slapukų politiką, bus pridedami Google Analytics slapukai rinkti apsilankymo duomenis statistiniais tikslais (pavadinimai: ‘_ga’, ‘_gat’, ‘_gid’).